Unieke eco bedrijfscadeau's geef je aan prospects en relaties, klanten en personeel

Je heb een mooi bedrijf met een mooi logo maar je mist iets. Je logo werkt nog niet erg voor je naamsbekendheid. Misschien is het wel niet geschikt om in 1 kleur te drukken of is de leesbaarheid bij een verkleining ver te zoeken. Of sluiten je weggevertjes niet meer aan bij de duurzame uitstraling die je nastreeft. Dan kun je mijn hulp goed gebruiken. Denk graag met je mee bij het zoeken van het voor jou doelstelling beste geschenk binnen het gevraagde budget en binnen de gestelde deadline. Kort gezegd: Unieke eco bedrijfscadeau's geef je aan prospects en relaties, klanten en personeel.

Hoe steek je met kop en schouders boven je mede ondernemers uit!

Uit onderzoek is wetenschappelijk aangetoond dat het geven van een duurzaam en eco geschenk het aanzien van je bedrijf vergroot. De waardering van de ontvanger is vele malen groter. In de online shop voor trendy, originele, relatiegeschenken je vind het allemaal. Is het je niet allemaal duidelijk bel of mail me help graag aan het voor jou beste duurzame bedrijfscadeau.

Meest gekocht

Algemene voorwaarden

Voorwaarden die van toepassing zijn

1. Dtp Marjolein – (ecodeautjes, econotitieboekjes, uniekbedrijfscadeau)

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en namens Dtp Marjolein, ecodeautjes gevestigd en kantoorhoudende te ‘s-Graveland, Nederland (KvK nummer 32121710) (“Dtp Marjolein”). en op alle overeenkomsten  te sluiten tussen en een wederpartij (“Afnemer”) strekkende tot levering van producten en diensten (“de Levering”) door Dtp en ecodeautjes, alsmede op de aan die overeenkomst ten grondslag liggende rechtshandelingen.
1.2 Door Afnemer gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing. Deze worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.1 Mondelinge aanbiedingen en toezeggingen verbinden Dtp marjolein slechts nadat en voor zover Dtp marjolein deze schriftelijk heeft bevestigd. Alle aanbiedingen vanen namens Dtp marjolein zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld. Indien Afnemer langs  elektronische weg een verklaring inhoudende een aanbod of aanvaarding aan Dtp marjolein heeft doen toekomen, dan wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen indien Dtp marjolein hetzij die verklaring van Afnemer langs elektronische weg heeft bevestigd.

3.1 De Prijzen zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de Levering zoals in de offertes en op de websites, exclusief BTW.
3.2 Dtp marjolein heeft het recht de overeengekomen prijzen na totstandkoming van de overeenkomst en vóór de aflevering te wijzigen in geval van stijgingen van de prijzen van kostprijsfactoren zoals fluctuaties in wisselkoersen, grondstoffen, loonkosten of in geval van overheidsmaatregelen, wanneer deze situaties zich hebben voor gedaan na het moment van de totstandkoming van de overeenkomst maar vóór het moment van aflevering.

4.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal levering plaatsvinden Ex Works (Incoterms 2010) Dtp marjolein. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 3, zal voor leveringen van kleine hoeveelheden Producten een opslag aan de prijzen worden toegevoegd, welke leveringen van kleine hoeveelheden en opslagen nader zijn omschreven in de Prijslijsten.
4.2 Afnemer is verplicht om de Levering af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden geleverd en Dtp marjolein om hiertoe aan Dtp marjolein alle mogelijkheden en medewerking te bieden.
4.3 Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, of met het anderszins verlenen van medewerking noodzakelijk voor de afname van de Levering, is Dtp marjolein gerechtigd voor rekening en risico van Afnemer ter zake alle maatregelen (zoals opslag onder derden) te nemen, die Dtp marjolein wenselijk voorkomen, onverminderd het recht van Dtp marjolein de koopprijs of bedongen vergoeding te vorderen, dan wel aan een derde te leveren. De extra kosten en de eventuele schade, die in dit geval voor Dtp marjolein ontstaan, kunnen op de Afnemer worden verhaald.
4.4 De door Dtp marjolein aangehouden termijnen en levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Bij een, al dan niet door Dtp marjolein aan Afnemer vooraf meegedeelde, niet tijdige Levering dient Dtp marjolein in gebreke te worden gesteld, waarbij Dtp marjolein een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Bij overschrijding van deze verlengde termijn is Afnemer slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover er nog geen Levering heeft plaatsgevonden. Dtp marjolein is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder maar niet tot beperkt tot winstderving en bedrijfsschade, als gevolg van vertragingen.
4.5 Het is Dtp marjolein toegestaan geplaatste orders in gedeelten uit te voeren. Indien de orders in gedeelten worden uitgevoerd, is Dtp marjolein gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.6 Dtp marjolein is gerechtigd de kosten van verpakking afzonderlijk in rekening te brengen. De verpakking wordt niet teruggenomen. Mocht Dtp marjolein daartoe op grond van wet- of regelgeving worden gehouden, dan zijn de kosten die aan de terugneming of de verwerking van deze verpakking zijn verbonden, voor rekening van Afnemer.

5.1 Indien Dtp marjolein orders ontvangt met betrekking tot het ten behoeve van Afnemer bedrukken van producten (“Print Producten”), is Afnemer verplicht tot het aanleveren van direct reproduceerbaar materiaal van, naar het redelijke oordeel van Dtp marjolein, goede kwaliteit.
5.2 Tot het afgeven van een drukproef van Print Producten (“Drukproef”) voorafgaande aan de vervaardiging van dergelijke producten, is Dtp marjolein uitsluitend gehouden indien en voor zover dat bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. Dtp marjolein is dan gehouden om Afnemer een Drukproef toe te sturen ter goedkeuring. Afnemer is gehouden om binnen 24 uur na ontvangst van de Drukproef, aan Dtp marjolein zijn goedkeuring dan wel zijn afkeuring mede te delen.
5.3 Geringe afwijkingen van de Print Producten van de Drukproef, waaronder maar niet beperkt tot kleurschakeringen, logo en/of afmetingen zullen niet kwalificeren als een tekortkoming aan de zijde van Dtp marjolein.
5.4 Indien tussen Dtp marjolein en Afnemer een leveringstermijn is overeengekomen, wordt deze termijn verlengd met de periode die is gelegen tussen het verzoek van Afnemer om een Drukproef te vervaardigen en het moment dat de Drukproef door Afnemer is goedgekeurd. Een Drukproef wordt geacht door Afnemer te zijn goedgekeurd, indien Afnemer niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van de Drukproef zijn afwijzing kenbaar heeft gemaakt.
5.5 Alle kosten in verband met de door Dtp marjolein te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de Print Producten zullen (afzonderlijk) bij Afnemer worden gefactureerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.6 Dtp marjolein is gerechtigd om 5 % meer of minder van het door Afnemer in de order aangegeven aantal Print Producten te leveren aan en te factureren bij Afnemer.

6.1 Indien Dtp marjolein orders ontvangt met betrekking tot textiel producten, waarvan Afnemer zelf onder meer kleur, type en maat bepaalt (“Textiel Producten”), kan Afnemer een staalmonster (“Staalmonster”) van dergelijke producten bestellen. Bestelling van een Staalmonster dient voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk overeen gekomen te worden door Afnemer en Dtp marjolein. Afnemer is gehouden om binnen 24 uur na ontvangst van het Staalmonster, aan Dtp marjolein zijn goedkeuring dan wel zijn afkeuring mede te delen.
6.2 Geringe afwijkingen van de Textiel Producten van het Staalmonster, waaronder maar niet beperkt tot kleur, maat en/of logo’s, zullen niet kwalificeren als een tekortkoming aan de zijde van Dtp marjolein.
6.3 Een Staalmonster wordt geacht door Afnemer te zijn goedgekeurd, indien Afnemer niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Staalmonster zijn afwijzing kenbaar heeft gemaakt.
6.4 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 11, komen in het geval dat door Afnemer een Staalmonster is besteld en is goedgekeurd overeenkomstig artikel 6.2 en 6.3, alle mogelijke vorderingen die tot strekking hebben dat de aan Afnemer geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, te vervallen.
6.5 Alle kosten in verband met de door Dtp marjolein te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de Textiel Producten zullen afzonderlijk bij Afnemer worden gefactureerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Afnemer is niet tot aftrek, opschorting of verrekening gerechtigd Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Afnemer is niet tot aftrek, opschorting of verrekening gerechtigd.
7.2 Onverminderd de aan Dtp marjolein toekomende rechten voortvloeiend uit de wet of overeenkomst, is de Afnemer indien hij enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn van artikel 7.1 heeft voldaan, in verzuim en zijn alle vorderingen van Dtp marjolein onmiddellijk opeisbaar. Dtp marjolein heeft daarnaast aanspraak op vergoeding van wettelijke rente (zoals deze geldt voor handelsovereenkomsten) vermeerderd met twee procent, over het openstaande bedrag tot het moment van volledige betaling.
7.3 Wanneer Afnemer niet binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk een gegronde aanmerking heeft gemaakt op het factuurbedrag, wordt hij geacht dit bedrag te hebben goedgekeurd.
7.4 Ingeval van niet tijdige betaling door Afnemer, komen alle redelijke (incasso)kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten, welke kosten tenminste 15% van het totaal verschuldigde bedrag beslaan met een minimum van Euro 500 (exclusief BTW). Dit laat onverlet de overige aan Dtp marjolein toekomende rechten uit de wet of deze algemene voorwaarden.
7.5 Afnemer is verplicht alle door Dtp marjolein gemaakte kosten te vergoeden verband houdende met een gerechtelijke procedure waarbij Afnemer volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van deskundigen, deurwaarders en advocaten en dergelijke. 8.1 De Leveringen mogen in gewicht, maat, getal, kleur, concentratie, samenstelling, soortelijk gewicht, 5 % afwijken van hetgeen is overeengekomen.

8.2 Monsters en modellen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Aan afbeeldingen en uitingen in catalogi en/of ander advertentie- of promotiemateriaal van Dtp marjolein kunnen door Afnemer geen rechten worden ontleend.

9.1 Afnemer is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het hebben van alle vergunningen, concessies, licenties, e.d. die nodig zijn voor het door Dtp marjolein kunnen leveren van de Levering en voor het anderszins door Dtp marjolein kunnen voldoen aan zijn verplichtingen tijdig en in de juiste vorm zijn verkregen.

10.1 Het eigendom van de Levering gaat over op Afnemer nadat het volledig verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de Levering gaat over op het moment van de Levering.
10.2 Zolang het eigendom van de Levering niet op Afnemer is overgegaan mag deze de Producten niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.
10.3 Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Dtp marjolein op te slaan. Hij is tevens verplicht deze Producten adequaat te verzekeren. Eventuele aanspraken van Afnemer uit hoofde van deze verzekeringen zullen op eerste verzoek van Dtp marjolein door Afnemer aan Dtp marjolein worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Dtp marjolein jegens Afnemer.
10.4 Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens Dtp marjolein, of Dtp marjolein goede grond geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is Dtp marjolein bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen, onverminderd zijn recht op verdere schadevergoeding. Afnemer verplicht zich mee te werken. Alle kosten die verband houden met de terugneming zijn voor rekening van Afnemer.

11.1 De Afnemer dient bij Levering te controleren of de Levering aan de overeenkomst beantwoordt. Indien afwijkingen worden geconstateerd doet de Afnemer hiervan onmiddellijk na aflevering schriftelijk en gemotiveerd melding te maken aan Dtp marjolein. Niet-zichtbare gebreken dient de Afnemer binnen 2 dagen na ontdekking en in ieder geval binnen 2 dagen nadat Afnemer deze redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan Dtp marjolein te melden.
11.2 Afnemer is gehouden om na indiening van de voor bedoelde klacht bij Dtp marjolein aan Dtp marjolein alle medewerking te verlenen om de klacht op zijn gegrondheid te onderzoeken. Indien de klacht van Afnemer ongegrond blijkt te zijn, komen de kosten van onderzoek voor rekening
van Afnemer.
11.3 Indien Dtp marjolein constateert dat sprake is van een gebrek of een tekort en welk gebrek of tekort hem tijdig door Afnemer is gemeld, dan is Dtp marjolein, te zijner keuze, uitsluitend gehouden tot vervanging van de gebrekkige Producten, aflevering van de ontbrekende Producten of het bedrag dat in verband met de gebrekkige zaak in rekening is gebracht te crediteren of (gedeeltelijk) terug te betalen. Als Dtp marjolein kiest voor creditering of teruggave van (een deel van) de koopprijs, dan dienen eerst de gebrekkige Producten aan Dtp marjolein te worden geretourneerd.
11.4 Afnemer zal in geen geval enige aanspraak tegen Dtp marjolein kunnen doen gelden indien de Producten na levering geheel of gedeeltelijk zijn verbruikt, be- of verwerkt of vermengd met andere Producten.
11.5 Iedere aanspraak of ieder recht op ontbinding van de overeenkomst vervalt op het vroegste van de navolgende momenten: a) bij niet tijdige melding overeenkomstig artikel
11.1 of b) 12 maanden na het moment van aflevering (6 maanden bij producten zonder een elektronische component).

12.1 Indien Levering geheel of gedeeltelijk niet mogelijk is door overmacht, is Dtp marjolein gerechtigd de Levering op te schorten. Indien deze periode langer duurt of zal duren dan 3 maanden, is Dtp marjolein gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
12.2 Onder overmacht van Dtp marjolein wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan alle omstandigheden ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Dtp marjolein kan worden verlangd, onder welke omstandigheden in ieder geval zijn begrepen transportmoeilijkheden, geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn van (toe)leveranciers van Dtp marjolein, geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn van derden, die door Dtp marjolein zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, beperkende overheidsmaatregelen (waaronder: het niet verkrijgen van een benodigde vergunning) van welke aard ook, storing of onderbreking in de levering of beschikbaarheid of onderbreking in of van het functioneren van enig openbaar nutsbedrijf, storing of onderbreking of beëindiging van leverantie van grondstoffen, halffabricaten, eindproducten, en voorts iedere omstandigheid die Dtp marjolein redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop Dtp marjolein geen invloed kan uitoefenen.

13.1 Dtp marjolein is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is en hetgeen in artikel 11.3 is overeengekomen.
13.2 Dtp marjolein is niet aansprakelijk voor enige gevolg schade of winstderving van Afnemer.
13.3 Afnemer vrijwaart Dtp marjolein volledig voor alle aanspraken verband houdend met aan Afnemer geleverde Producten of Diensten, die derden uit welke hoofde ook tegen Dtp marjolein doen gelden.

14.1 Indien Dtp marjolein in verband met de overeenkomst Diensten dient te verrichten, geldt dat hij daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht zal nemen. Dtp marjolein garandeert echter nimmer het resultaat van de te verrichten Diensten.
14.2 Bij een terechte klacht en tijdig ingediende klacht in verband met de verrichte Diensten of te verrichten Diensten, is Dtp marjolein te zijner keuze slechts gehouden om het gebrek te herstellen, de Dienst opnieuw te verrichten (geheel of gedeeltelijk), of het bedrag dat in verband met de Dienst in rekening is gebracht - naar zijn redelijk oordeel geheel of gedeeltelijk - te crediteren of geheel of gedeeltelijk terug te betalen.
14.3 Alle aanspraken in verband met verrichte Diensten vervallen uiterlijk 5 werkdagen nadat de betreffende Diensten zijn verricht of hadden moeten verricht, of zoveel eerder als dat uit de wet of overeenkomst voortvloeit.
14.4 Het bepaalde in artikel 13 is van overeenkomstige toepassing op de eventuele aansprakelijkheid in verband met de te verrichten Diensten door Dtp marjolein of in ver band met door reeds door hem verrichte Diensten. De verwijzing in artikel 13.1 naar artikel 11.3 dient in dit kader te worden beschouwd als een verwijzing naar artikel 14.2.

15.1 Dtp marjolein verklaart dat, voor zover zij redelijkerwijze kan weten, door de Levering geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. De intellectuele eigendom- en auteursrechten in alle software, tekeningen, specificaties, know how en andere informatie (in de ruimste zin van het woord) die door of namens Dtp marjolein zijn en/of is verstrekt, berusten bij Dtp marjolein. Het is Afnemer niet toegestaan die software, tekeningen, specificaties, know how en andere informatie van Dtp marjolein zonder de schriftelijke toestemming van Dtp marjolein te kopiëren. Dtp marjolein dient alle van Dtp marjolein ontvangen informatie en know how strikt vertrouwelijk te behandelen en het is Afnemer niet toegestaan die informatie en know how zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dtp marjolein aan derden mee te delen. Het is Afnemer evenmin toegestaan om deze informatie en know how aan te wenden voor andere gevallen dan waarin bij een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn uitdrukkelijk en schriftelijk is voorzien.
15.2 Het is Afnemer niet toegestaan tekeningen, software, stereotypen, mallen, gereedschappen e.d. (zelfs indien deze zijn vervaardigd in samenwerking of voor rekening van Afnemer) en de zaken die daarmee vervaardigd zijn te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dtp marjolein of op een andere wijze te gebruiken dan waarop bij een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, uitdrukkelijk en schriftelijk is voorzien. Mallen, gereedschappen e.d. blijven eigendom van Dtp marjolein, ook indien zij zijn vervaardigd op bestelling van Afnemer en/of de kosten van vervaardiging aan Afnemer in rekening zijn gebracht. Indien bij de nakoming van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, intellectuele eigendomsrechten ontstaan en/of in het leven kunnen worden geroepen, komen deze rechten toe aan Dtp marjolein en zullen deze rechten voor zover noodzakelijk door Afnemer aan Dtp marjolein worden overgedragen.
15.3 Afnemer vrijwaart Dtp marjolein tegen alle vorderingen van derden die voortvloeien uit inbreuken op een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de vervaardiging, levering of het gebruik van een Product of Dienst, gemaakt c.q. verricht volgens specificaties van Afnemer. Deze vrijwaring geldt tevens wanneer Dtp marjolein in opdracht van Afnemer wijzigingen in een bestaande zaak of werk dient aan te brengen.

16.1 Afnemer staat er voor in aan Dtp marjolein alle medewerking te verlenen wanneer Dtp marjolein om enige reden mocht besluiten om verkochte Leveringen uit de markt te nemen of waarschuwingen in verband met Leveringen aan de afnemers of eindgebruikers te communiceren (“Recall”).
16.2 Afnemer zal op eerste verzoek van Dtp marjolein alle geleverde producten die hij op voorraad heeft tegen vergoeding van de aan Afnemer in rekening gebrachte prijs terug verkopen en terug leveren aan Dtp marjolein wanneer Dtp marjolein daartoe in het kader van een Recall besluit.
16.3 Afnemer zal tijdig alle informatie aan Dtp marjolein verstrekken om Dtp marjolein in staat te stellen om afnemers of eindgebruikers tijdig te kunnen informeren ten aanzien van een Recall.
16.4 Afnemer zal haar bedrijfsvoering zo inrichten dat deze in staat is om de in het vorige leden genoemde informatie te verschaffen. Hiervoor geldt als uitgangspunt het bepaalde in Richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid.

17.1 Onverminderd de rechten van Dtp marjolein op grond van de wet geldt dat indien de Afnemer één van zijn verplichtingen jegens Dtp marjolein niet nakomt, of Dtp marjolein vreest dat Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen en Afnemer niet in staat is om op eerste verzoek van Dtp marjolein adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen Dtp marjolein het recht heeft (verdere) uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Deze rechten en bevoegdheden komen in ieder geval ook toe aan Dtp marjolein in één of meerdere van de volgende gevallen: Afnemer van ondernemingsvorm verandert, de zeggenschap binnen de onderneming van Afnemer wijzigt, er beslag wordt gelegd op zaken van Afnemer, Afnemer surseance van betaling aanvraagt, wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, hij tot liquidatie overgaat, of wanneer hij overlijdt of zo Afnemer een vennootschap is wanneer hij wordt ontbonden. Ieder opschortingsrecht van Afnemer is uitgesloten.

18.1 Op alle overeenkomsten tussen Dtp marjolein en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
18.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam wanneer Afnemer ten tijde van het starten van een eventuele procedure is gevestigd in een lid staat van de Europese Unie. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van Dtp marjolein om een geschil voor te leggen aan een rechter die bij afwezigheid van dit beding bevoegdheid toekomt. Wanneer Afnemer ten tijde van het starten van een procedure niet is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of in Polen, Noorwegen, Zwitserland of IJsland, zal geschillenbeslechting plaatsvinden krachtens arbitrage overeenkomstig de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Deze arbitrage zal plaatsvinden te Amsterdam, geschieden door drie arbiters en gevoerd worden in de Nederlandse taal.